یکی از مزایای بارندور این است که شما می توانید با بستن سایبان های اطراف بارندور سوژه را نورپردازی کنید بدون اینکه نور این منبع نور بر روی پس زمینه تاثیر بگذارد تا بدین صورت پس زمینه تیره بماند.
همچنین اگر امکان استفاده از سافت باکس یا چترها با اندازه مختلف را ندارید می توانید با تاباندن نور از یک بک بارندور به یک صفحه ی شفاف منابع نوری با اندازه های مختلف ایجاد کنید.