لنز های هاسلبلاد سری X به طور اختصاصی برای دوربین های هاسلبلاد سری X ، مثل X1D-x1DII , X2D طراحی شده اند .این لنز ها مجهز به شاتر مرکزی هستند . از این لنز ها بطور مستقیم بر روی بدنه 907 هاسلبلاد به همراه بک دیجیتال هم میتوان استفاده کرد.